Leespraktijk

de boekensteun

Werkwijze 

Hoe werk ik?

Het kennismakingsgesprek:
Wanneer u contact met mij opneemt, maak ik met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek
wordt nader ingegaan op de problematiek van uw kind, de mogelijkheden die de begeleiding kan bieden, op het
begeleidingstermijn en op allerlei vragen die de ouders hebben. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Het onderzoek:
Vervolgens zal ik een didactisch onderzoek afnemen, indien mogelijk aangevuld met gegevens van school. Contact
met derden gebeurt altijd na (schriftelijke) toestemming van de ouders. Vanuit deze gegevens stel ik een plan van aanpak
op. In dit plan wordt de problematiek beschreven, doelstellingen geformuleerd.Tijdens de begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd met ouders (school) over de voortgang, resultaten en bijsturing.

Begeleiding:
Na de intake en het onderzoek ga ik aan het werk met uw kind. Uw kind komt 1 à 2 keer per week naar de praktijk. Afhankelijk
van het plan van aanpak zal dit 1 keer 45 minuten of 2 keer 30 minuten per week zijn.

Leren lezen gaat niet vanzelf en veel kinderen gaan pas lezen nadat zij in groep 3 leesonderwijs krijgen. Soms is dit niet
voldoende en heeft het kind extra leesondersteuning nodig om het tempo van de groep bij te kunnen houden. Deze kinderen
hebben een volwassene nodig die duidelijk uitlegt wat het kind moet leren en het ook laat zien op welke manier zij dit kunnen bereiken. Belangrijk in de begeleiding is een vaste structuur en instructie op maat gericht op succes van het kind. Ik werk met leesinterventies die volgens deze principes werken. Tijdens mijn begeleiding probeer ik het kind zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren en het gevoel te geven dat het er niet alleen voor staat maar dat wij er samen aan gaan werken.

Evaluatie:
Na 10 à 12 weken vindt een evaluatie plaats van het plan van aanpak. Blijkt dat de leerdoelen niet zijn behaald dan kan, in
overleg, besloten worden het plan van aanpak bij te stellen.

Na afloop van de begeleiding wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de ouders (en school) over de geboekte resultaten
en de eventuele resterende aandachtspunten.

 

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.